Högskoleprovet

Högskoleprovet

Varje år kommer över en tredjedel av alla sökande in på högskolan med hjälp av resultat från högskoleprovet. Provet skrivs en lördag varje vår och höst. Själva provet består av 160 frågor uppdelade i en kvantitativ del med matematiska och tekniska uppgifter och en verbal del med fokus på ordkunskap, läsförståelse och engelska. Både den kvantitativa och den verbala delen består av 80 frågor fördelade på fyra delprov vardera. De kvantitativ delproven är NOG, DTK, XYZ och KVA medan de verbala är LÄS, ELF, ORD och MEK.

Kvantitativa delprov

I delprovet NOG (nog med information) testas matematisk kunskap och logiskt tänkande och i DTK, som är en förkortning för Diagram Tabeller och Kartor, testas just förståelsen för dessa moment. I delprovet XYZ innehåller varje uppgift innehåller en matematisk frågeställning och utmynnar i att man ska beräkna något värde och delprovet KVA presenteras i varje uppgift två kvantiteter där man ska avgöra vilken av dem som är störst.

Kvalitativa delprov

I delprovet LÄS, som är en förkortning för Läsförståelse, skall man läsa svenska texter och visa att man förstått deras innehåll genom att svara på tillhörande frågor. ELF är en förkortning för Engelsk Läsförståelse och liknar LÄS, med skillnaden att det är förståelsen av engelska texter som testas. I delprovet Ordkunskap, förkortat ORD, måste man helt enkelt förstå betydelsen av olika svenska ord. Uppgifterna i delprovet MEK (meningskomplettering) testar också ordkunskap men här får man korta textstycken där ett eller flera ord har utelämnats. För varje uppgift presenteras fyra svarsalternativ och man ska välja det som passar bäst in.

Provpass

Själva provdagen är uppdelad i fem provpass. Två av provpassen innehåller verbala delprov och två innehåller kvantitativa delprov. Förutom detta ingår ett så kallat utprövningspass där frågor som kommer att dyka upp på framtida högskoleprov testas. Det kan vara antingen ett extra verbalt provpass eller ett extra kvantitativt provpass. Provpassens ordning är inte känd i förväg och man vet inte vilket av dem som är utprövningspass. Uppgifterna i utprövningspasset räknas inte in i resultatet, men vilket provpass det är vet man alltså inte förrän efteråt.

Poängskala och normering

För varje rätt svar på provet får man en råpoäng och eftersom det finns 160 frågor på högskoleprovet så är 160 den maximala råpoängen. Råpoängen i sig säger emellertid inte vilket resultat man kommer att få på högskoleprovet eftersom poängen normeras och resultatet beror på hur bra man har lyckats i förhållande till alla andra som skrivit provet. När Högskoleverket rättar proven får man en normerad poäng som man sedan använder när man söker till högskolan.

Den normerade poängen ingår i en 21-gradig skala från 0,0 till 2,0, där 2,0 är högsta möjliga resultat. Hur många rätta svar som krävs för att få en viss normerad poäng vet man inte förrän efter provet. Om man känner till sin råpoäng kan man dock genom att jämföra sitt resultat med gamla normeringstabeller uppskatta ungefär vilken normerad poäng man kommer att få. Det officiella resultatet skickas ut via brev tre till fyra veckor efter provdagen.

Fråge- och svarshäften

När provdagen börjar får man ett svarshäfte som innehåller en svarsblankett för varje blockprovpass. Man får inte göra anteckningar eller uträkningar i dessa utan ska endast fylla i sitt namn och personnummer samt markera det man tror är rätt svar på de olika uppgifterna. Svarsblanketterna samlas in efterhand som man genomför de fem provpassen. Det är viktigt att vara noga med att fylla i hela rutan med rätt svarsalternativ eftersom svaren läses in på optisk väg.

Texterna och frågorna presenteras i särskilda frågehäften som delas ut i början av varje blockprovpass. Där får man göra precis så mycket anteckningar och uträkningar som man vill. Man får också ett personligt svarshäfte som man får ta med sig hem så att man kan kontrollera hur många rätt man fått redan samma kväll. Efter varje block provpass får man några minuter på sig för att föra över svaren från svarsblanketten till sitt personliga svarshäfte. Ungefär en timme efter provet presenteras de rätta svaren på SVT:s text-tv och på Högskoleverkets hemsida.